Համարը 
ՀՕ-44
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ Ազգային Ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
30.12.1998
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.02.1999
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն օրենքի դրույթները կիրարկվում են 1999 թվականի հունվարի 1-ից:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ՕՐԵՆՔԸ ԼՂՀ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ՝

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական և համայնքների համախմբված բյուջեն կկազմի.

ա) եկամուտների (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի) գծով՝ 3548958.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքների եկամուտների գծով՝ 903244.0 հազար դրամ.

բ) ծախսերի (առանց միջբյուջետային փոխանցումների) գծով՝ 13603124.4 հազար դրամ, այդ թվում՝ համայնքների ծախսերի գծով՝ 2069200.6 հազար դրամ.

գ) բյուջեի դեֆիցիտը՝ 10054166.4 հազար դրամ:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կենսաթոշակային հիմնադրամի 1999 թվականի բյուջեն կկազմի՝

ա) եկամուտների (ներառյալ՝ անմիջապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով, ինչպես նաև 1999 թվականին հիմնարկներից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների բյուջեներով սահմանվող պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների տեսքով ստացվող մուտքերը) գծով՝ 2929800.0 հազար դրամ.

բ) ծախսերի գծով՝ 2929800.0 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեն

 

 

հազար դրամ

եկամուտների գծով՝

2645714.0

ծախսերի գծով՝

12699880.4

բյուջեի դեֆիցիտը՝

10054166.4

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ծածկմանն ուղղել հետևյալ միջոցները.

 

 

հազար դրամ

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները, ընդամենը՝

10054166.4

որից՝

Ա. Ներքին աղբյուրներ, ընդամենը՝

280000.0

այդ թվում՝

Պետական գույքի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) ստացվող միջոցներ

280000.0

Բ. Արտաքին աղբյուրներ, ընդամենը՝

9774166.4

այդ թվում՝

1. Հայաստանի Հանրապետությունից միջպետական վարկի ստացում

9237000.0

2. Այլ արտաքին աղբյուրներ

537166.4

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները՝ ըստ առանձին եկամտատեսակների, հետևյալ չափերով.

 

 

հազար դրամ

Պետական բյուջեի եկամուտներ և պաշտոնական տրանսֆերտներ, ընդամենը՝

2645714.0

I. Ընդամենը եկամուտներ

2545714.0

որից՝

 

Ա. Ընթացիկ եկամուտներ

2530714.0

այդ թվում՝

 

1.Հարկային եկամուտներ և տուրքեր, ընդամենը՝

այդ թվում՝

2124016.0

ա) ավելացված արժեքի հարկ

1292000.0

բ) շահութահարկ

275025.0

գ) ակցիզային հարկ

178000.0

դ) գույքահարկ

4263.0

ե) հողի հարկ

14715.0

զ) մաքսային տուրք

38500.0

է) հաստատագրված վճարներ

175028.0

ը) ճանապարհային վճար

36000.0

թ) բնական պաշարների օգտագործման և բնապահպանական վճարներ

26000.0

ժ) պետական տուրքեր

84485.0

2. Ոչ հարկային եկամուտներ, ընդամենը՝

406698.0

այդ թվում՝

 

ա) դիվիդենդներ և շահաբաժիններ

289665.0

այդ թվում՝

 

- «Արցախբանկ»-ի կանոնադրական կապիտալում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մասնակցությունից

- բաժնետիրական ընկերություններից ստացվող դիվիդենտներ

80000.0

209665.0

բ) պետական պահուստային հողերի վարձակալության և օգտագործման վճարներ

10503.0

գ) պետական բյուջեից տրամադրված վարկերի օգտագործումից մուտքեր

48000.0

դ) օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված պետական բյուջե մուտքագրվող այլ ոչ հարկային եկամուտներ

58530.0

Բ. Կապիտալի գործառնություններից մուտքեր

 

Ընդամենը՝

15000.0

այդ թվում՝

 

1. Պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտարումից մուտքեր

15000.0

II. Պաշտոնական տրանսֆերտներ

 

Ընդամենը

100000.0

այդ թվում՝

 

1. Այլ աղբյուրներից ստացվող տրանսֆերտներ

100000.0

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեից հատկացումներն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման, հետևյալ չափերով.

 

   

Ծախսերի գործառնական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի անվանումները

հազար

դրամ

1

2

3

4

   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

12699880.4

01

 

Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ

831613.0

 

01

Օրենսդիր մարմին և պետական կառավարում

384600.0

 

02

Պետական ֆինանսական կառավարում

169874.0

 

03

Արտաքին քաղաքական գործունեություն

93937.0

 

05

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն

17882.0

 

06

Ընտրություններ և հանրաքվեներ

10613.0

 

07

Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ

154707.0

02

 

Պաշտպանություն

13838.2

 

02

Քաղաքացիական պաշտպանություն

13838.2

03

 

Հասարակական կարգի պահպանության և անվտանգության ապահովում

706410.0

 

01

Ներքին գործեր և ազգային անվտանգություն

586426.0

 

02

Դատական գործունեություն

119984.0

04

 

Կրթություն և գիտություն

այդ թվում՝

375189.5

 

01

Կրթության և գիտության բնագավառի պետական կառավարում

22657.0

 

03

Հանրակրթական դպրոցներ

78200.0

 

12

Միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ

69792.0

 

13

Բարձրագույն կրթություն

189540.5

 

15

Գիտություն

15000.0

05

 

Առողջապահություն

այդ թվում՝

482525.2

 

01

Առողջապահության բնագավառի պետական կառավարում

15296.0

 

02

Հիվանդանոցներ

263262.0

 

03

Պոլիկլինիկաներ և ամբուլատորիաներ

88616.9

 

04

Առողջապահության հարակից ծառայություններ

13338.1

 

05

Այլ առողջապահական ծառայություններ բնակչությանը

28800.0

 

06

Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայություն

73212.2

06

 

Սոցիալական ապահովագրություն և սոցիալական ապահովություն այդ թվում՝

1543457.0

 

01

Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառի պետական կառավարում

32067.0

 

02

Կենսաթոշակային ապահովում

207300.0

 

03

Պետական նպաստներ

380000.0

 

04

Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ

107990.0

 

05

Այլ սոցիալական ծրագրեր

816100.0

07

 

Մշակույթ, երիտասարդության հարցեր և սպորտ

այդ թվում՝

303677.4

 

01

Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի բնագավառի պետական կառավարում

19347.0

 

03

Գրադարաններ

20427.0

 

04

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ

12863.0

 

05

Մշակույթի տներ, ակումբներ

11237.0

 

07

Արվեստ

42335.0

 

10

Սպորտ

29609.0

 

11

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

132165.4

 

12

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

35694.0

10

 

Գյուղատնտեսություն և անտառային տնտեսություն

այդ թվում՝

1157230.0

 

01

Գյուղատնտեսության պետական կառավարում

19338.0

 

05

Տոհմաբուծության, անասնաբուծության և հակահամաճարակային միջոցառումներ

56408.0

 

06

Անտառների պահպանում

31484.0

 

06*

Անտառների պահպանման միջոցառումներ

15000.0

 

07

Այլ միջոցառումներ

1035000.0

11

 

Արդյունաբերություն, շինարարություն և բնապահպանություն

այդ թվում՝

1041590.0

 

01

Արդյունաբերության, շինարարության և բնապահպանության պետական կառավարում

1034131.0

 

08

Հիդրոօդերևութաբանություն

7459.0

14

 

Հիմնական խմբերին չդասվող ծախսեր

այդ թվում՝

6244350.1

 

02

Տրանսֆերտային փոխհատուցումներ պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներին

1165956.6

 

03

Այլ ծրագրեր

5078393.5

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5 հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման.

 

Պետական բյուջեի ծախսերը

հազար

դրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

12699880.4

այդ թվում՝

 

Ա. Ընթացիկ ծախսեր

6745880.4

որից՝

 

1. Բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ

1002708.7

3. Սուբսիդիաներ

73429.0

այդ թվում՝

 

ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ

73429.0

4. Ընթացիկ տրանսֆերտներ

3188932.6

այդ թվում՝

 

ա) պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

1165956.6

բ) կրթաթոշակներ

67177.5

գ) կենսաթոշակներ

207300.0

դ) նպաստներ

380000.0

ե) այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ

1368498.5

այդ թվում՝

 

- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ

152998.5

- հատկացումներ փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման համար

169100.0

- փոխհատուցում պրոթեզավորման և հանրապետությունից դուրս բուժման ծախսերի համար

17000.0

- ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

300000.0

- այլ տրանսֆերտային վճարներ

729400.0

5. Ապրանքների գնման և ծառայությունների վճարման ծախսեր

2480810.1

այդ թվում՝

 

ա) ապրանքների ձեռքբերում

432834.1

այդ թվում՝

 

- գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

281144.5

- դեղորայք և վիրակապային նյութեր

24500.0

- սննդամթերք

127189.6

բ) գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ

59057.0

գ) տրանսպորտային ծառայությունների վճար

152052.0

դ) կապի ծառայությունների վճար

52110.6

ե) կոմունալ ծառայությունների վճար այդ թվում՝

72157.0

- վառելիքի և ջեռուցման վճար

27955.0

- ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վճար

2075.0

- էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

38929.0

- այլ կոմունալ ծախսեր

3198.0

զ) այլ ծախսեր

1712599.4

Բ. Կապիտալ ծախսեր

3954000.0

այդ թվում՝

 

ա) կապիտալ ներդրումներ

3954000.0

Գ. Վարկավորում

2000000.0

այդ թվում՝

 

ա) ներքին վարկավորում

2000000.0

 

Հոդված 7. Հաստատել՝

ա) սույն օրենքի 5 հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը՝ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների, սույն օրենքի թիվ 1 հավելվածի համաձայն.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեից համայնքներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր ծավալի բաշխումը՝ սույն օրենքի թիվ 2 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 8. Սահմանել, որ՝

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեից ծախսերի ֆինանսավորումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե ստացված փաստացի մուտքերի սահմաններում, պահպանելով սույն օրենքի 5 և 6 հոդվածներում նախատեսված համամասնությունները.

բ) ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ նախատեսված հոդվածների միջև «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 23 հոդվածի 2-րդ կետի համապատասխան կատարվող վերաբաշխումները չեն կարող գերազանցել հաստատված հատկացումների ընդհանուր ծավալի 15 տոկոսը.

գ) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18 հոդվածի 2-րդ կետում ամրագրված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների խրախուսման նպատակային ֆոնդի օգտագործման կարգը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության աշխատակիցների նյութական խրախուսման ֆոնդը ձևավորվում է հարկային պետական վարչության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացված՝ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների, անհատ ձեռներեցների ստուգումներով և վերստուգումներով՝ հարկերը թաքցնելու հետևանքով գանձված գումարներից 10 տոկոսի մասհանումների հաշվին: Ֆոնդի գումարների օգտագործման ուղղությունները հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝ տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձևով, իսկ ֆոնդի միջոցները, յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվող հաշվետվության հիման վրա, ձևակերպվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան եկամուտ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության պահպանման և կապիտալ ծախսերի հոդվածներում՝ որպես համապատասխան ծախս:

 

Հոդված 10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաքսային վարչության աշխատակիցների նյութական խրախուսման ֆոնդի ձևավորման և օգտագործման ուղղությունները հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝ տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձևով, իսկ ֆոնդի միջոցները, յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվող հաշվետվության հիման վրա, ձևակերպվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան եկամուտ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաքսային վարչության պահպանման ու կապիտալ ծախսերի հոդվածներում՝ որպես համապատասխան ծախս:

 

Հոդված 11. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը՝

ա) 1999 թվականին, անհրաժեշտության դեպքում, սույն օրենքի 2 հոդվածով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի 10 տոկոսի սահմաններում վերաբաշխել դրանք՝ ըստ սույն օրենքի 5 հոդվածով նախատեսված ծախսերի գործառնական դասակարգման առանձին խմբերի և ենթախմբերի, ինչպես նաև՝ ենթախմբերի ներսում, այն պայմանով«որ թույլ չտրվեն սույն օրենքով յուրաքանչյուր ենթախմբի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալի կրճատում 15 տոկոսից ավելի չափով, ավելացում՝ 30 տոկոսից ավելի չափով:

 

Հոդված 12. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը՝

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումը իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե փաստացի ստացված մուտքերի սահմաններում: Ընդ որում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում պաշտպանվածության են ենթակա և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ֆինանսավորվում են հետևյալ ծախսերը՝

աա) պետական նպաստներ, սոցիալական և փոխհատուցման վճարներ, աշխատավարձ (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումներ.

աբ) ազգային անվտանգության կարիքների սպասարկման գծով ծախսեր.

ագ) համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ.

բ) հաստատել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18 հոդվածի 2-րդ կետում ամրագրված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների խրախուսման նպատակային ֆոնդի օգտագործման կարգը:

 

Հոդված 13. Սույն օրենքի թիվ 1, 2 հավելվածները համարվում են օրենքի անբաժանելի մաս:

 

Հոդված 14. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, իսկ դրույթները կիրարկվում են 1999 թվականի հունվարի 1-ից:

__________________________

 

* -Ծանոթություն-

Հավելվածները չեն բերվում:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

11 փետրվարի 1999թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-44