Համարը 
N 285-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2017.05.02/08(322)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.04.2017
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.04.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.05.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

26 ապրիլի 2017թ.

N 285-Ն

 ք. Ստեփանակերտ

 

ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ

ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Զբաղվածության մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

(նախաբանը փոփ. 17.12.21 N1383-Ն)

1. Հաստատել վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում հաստատել վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ձևը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2017 թվականի ապրիլի 26-ի N 285-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) նպատակը վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովումն է:

3. Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման ոլորտներն են՝ սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտների վերանորոգման և հարակից տարածքների բարեկարգման, ներհամայնքային ճանապարհների, խճուղիների, մայթերի, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների, պետական, պատմական հուշարձանների, թանգարանների հարակից տարածքների, գերեզմանատների ցանկապատման, բարեկարգման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման օժանդակ աշխատանքները:

4. Ծրագիրն առաջնահերթության կարգով իրականացվում է Արցախի Հանրապետության շրջաններում:

(4-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 243-Ն)

5. Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներում ընդգրկվում են Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) աշխատակազմի «Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության (այսուհետ՝ գործակալություն) տարածքային բաժիններում (այսուհետ՝ տարածքային բաժին) հաշվառված գործազուրկները: Առաջնահերթությունը տրվում է ծրագիրը ներկայացրած համայնքի գործազուրկներին:

(5-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N243-Ն, 14.09.20 N439-Ն, 17.12.21 N1383-Ն)

6. Ծրագրի իրականացման առավելագույն ժամկետը երեք ամիս է:

7. Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի «Պետական աջակցություն գործազուրկներին» ծրագրի միջոցների հաշվին:

(7-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 243-Ն,17.12.21 N1383-Ն)

8. Ծրագրի արժեքը չի կարող գերազանցել 2 000 000 ՀՀ դրամը:

Կատարված աշխատանքների կամ մատուցված ծառայությունների դիմաց մեկ աշխատանքային օրվա համար առավելագույնը վճարվում է 6 330 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ եկամտային հարկը և օրենքով սահմանված դեպքերում՝ սոցիալական վճարը:

(8-րդ կետը լրաց. 07.10.2019 N 837-Ն)

9. Համայնքի ղեկավարը՝

1) ապահովում է ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած անձին որպես գործազուրկ հաշվառվելու գործընթացը.

2) գնահատելով համայնքում հասարակական աշխատանքների իրականացման կարիքը՝ երեք օրինակից կազմում է հասարակական աշխատանքների իրականացման ծրագիր (ծրագրեր) և ներկայացնում շրջանի վարչակազմ:

(9-րդ կետը խմբ.17.12.21 N1383-Ն)

10. Սույն կարգի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ծրագրում նշվում են՝ իրականացման նպատակը, կատարման ենթակա աշխատանքների ժամանակահատվածը, աշխատանքների (ծառայությունների) բնույթը, ծավալը, իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատողների թվաքանակը, օրերի թիվը, անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման, տեղափոխման, աղբահանության և այլ ծախսերի համար նախատեսվող գումարի հարաբերակցությունը ծրագրի ընդհանուր արժեքի նկատմամբ՝ տոկոսային արտահայտությամբ:

Համայնքի կողմից ներդրումներ կատարելու հնարավորության առկայության դեպքում նշում ներդրումների չափի մասին:

11. Շրջանի վարչակազմը երկշաբաթյա ժամկետում նախարարության հետ համաձայնեցնում և հաստատում է սույն կարգի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված ծրագիրը (ծրագրերը): Ներկայացված ծրագրերի իրականացման հերթականությունը որոշում է նախարարությունը:

12. Հաստատված ծրագրի մեկական օրինակները մնում են նախարարությունում և շրջանի վարչակազմում, իսկ մեկ օրինակը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում վերադարձվում է համայնքի ղեկավարին:

13. Ծրագիրը մերժվում է, եթե չի բավարարում սույն կարգի պահանջները:

14. Տարածքային բաժինը, ծրագիրը հաստատվելուց հետո, համայնքի ղեկավարի հետ երկու օրինակից կնքում է վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր՝ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարի հաստատած ձևին համապատասխան:

(14-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N243-Ն, 14.09.20 N439-Ն, 17.12.21 N1383-Ն)

15. Համայնքի ղեկավարը՝

1) սույն կարգի 14-րդ կետում նշված պայմանագիրը կնքելուց հետո նախապես համաձայնեցված աշխատողների հետ կնքում է աշխատանքային և (կամ) քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր և դրանց պատճենները երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում տարածքային բաժին.

2) սույն կարգի 10-րդ կետում նշված ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի և ապրանքների ձեռքբերումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները հաշվետու ամսվա համար ներկայացվող կատարողական ակտի հետ միասին ներկայացնում է տարածքային բաժին:

(15-րդ կետը փոփ.17.12.21 N1383-Ն)

16. Համայնքի ղեկավարը մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա երրորդ աշխատանքային օրը տարածքային բաժին է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կատարողական ակտ:

(16-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N243-Ն, 17.12.21 N1383-Ն)

17. Շրջանի վարչակազմի և գործակալության մասնագետները կատարողական ակտի հիման վրա տեղում ստուգում են կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը կատարողական ակտում ներկայացված ծավալներին:

18. Շրջանի վարչակազմի և գործակալության մասնագետների կողմից սույն կարգի 17-րդ կետում նշված ստուգման արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում համայնքի ղեկավարը ողջամիտ ժամկետում միջոցներ է ձեռնարկում դրանք վերացնելու և տարածքային բաժին կատարողական ակտ ներկայացնելու ուղղությամբ:

(18-րդ կետը փոփ.17.12.21 N1383-Ն)

19. Տարածքային բաժինը կատարողական ակտի հիման վրա, ֆինանսավորման նպատակով, երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում և գործակալության միջոցով նախարարություն է ներկայացնում ծրագրի շրջանակներում հաշվետու ամսում իրականացված աշխատանքների մասին ամփոփ տեղեկություն:

(19-րդ կետը փոփ.17.12.21 N1383-Ն)

20. Նախարարությունն ամփոփ տեղեկությունը ստանալուց հետո Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում ֆինանսավորման հայտ-պահանջագիր:

(20-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 243-Ն, 17.12.21 N1383-Ն)

21. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից ֆինանսական միջոցները ստանալուց հետո նախարարությունը դրանք փոխանցում է համապատասխան համայնքի բյուջե:

(21-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 243-Ն,17.12.21 N1383-Ն)

22. Համայնքը կատարած աշխատանքների և (կամ) մատուցած ծառայությունների և (կամ) ձեռք բերած ապրանքների դիմաց վճարումները կատարում է սույն կարգի 21-րդ կետում նշված ֆինանսական միջոցները ստանալուց հետո՝ նախապես Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելով կատարած աշխատանքների և (կամ) մատուցած ծառայությունների դիմաց եկամտային հարկը և օրենքով սահմանված դեպքերում՝ պարտադիր դրոշմանիշային և սոցիալական վճարները:

(22-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 243-Ն, լրաց. 07.10.2019 N 837-Ն)

23. Ծրագրի իրականացման ընթացքում բացահայտված խնդիրների վերլուծության, ծրագրի արդյունավետության գնահատման նպատակով նախարարությունն իրականացնում է մոնիթորինգ:

(23-րդ կետը փոփ. 11.04.2018 N 243-Ն,17.12.21 N1383-Ն )

(Հավելվածը լրաց. 07.10.2019 N 837-Ն, փոփ. 14.09.20 N 439-Ն, փոփ., խմբ., 17.12.21 N1383-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ