«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 01(341) 22 հունվարի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ԱՀ ՀՕ-77-Ն օրենքը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 5-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 6-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 8-Ն որոշումը

 

 

N 02(342) 02 փետրվարի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 599-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 20-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 620-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 21-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 700 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 22-Ն որոշումը

 

«Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 23-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 467 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 617 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 284 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 24-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 712-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 26-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 17-ի N 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 27-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 889-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի N 381-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 28-Ն որոշումը

 

«Մի շարք պետական կառավարչական հիմնարկներ վերակազմակերպելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 84 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 29-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2018-2019 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 30-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2018-2019 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 31-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 29-ի N 501-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 32-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 28-ի N 93 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 33-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 30-ի N 283 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 34-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 27-ի N 184 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 35-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 22-ի N 153-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 36-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 22-ի N 154-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 37-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 22-ի N 156-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 38-Ն որոշումը

 

«ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ընդունելությունների տան տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 28-ի N 99 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 39-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 991-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 40-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի N 290 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 41-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 15-ի N 80-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 42-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 24-ի N 85-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 56-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 59-Ն որոշումը

 

N 03(343) 21 փետրվարի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման հսկողության կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 27-ի N 160 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 70-Ն որոշումը

 

«Պարտապանի միակ բնակարանի իրացման համար նվազագույն գումար սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 71-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 374 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 72-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կանոնադրությունը, կառուցվածքը և աշխատողների թիվը հաստատելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 29-ի N 344-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 73-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի N 34 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 74-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 75-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 91-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 92-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 93-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 96-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության համակարգի զարգացման ֆոնդի գումարների 2018 թվականի տարեկան ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 98-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 100-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 101-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 1-ի N 209-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 104-Ն որոշումը

 

«2018 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 105-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման համար «2018» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառության մեջ դնելու մասին» ԱՀ կառավարության N 109-Ն որոշումը

 

««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Ե» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին» ԱՀ կառավարության N 110-Ն որոշումը

 

N 04(344) 12 մարտի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի, նախարարությունների և տարածքային կառավարման մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակը և ղեկավարների տեղակալների թվաքանակը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 29-ի N 34-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 112-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 743-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 113-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի N 32 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 114-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 618-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 115-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 28-ի N 100 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 28-ի N 101 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 128-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 28-ի N 94 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 129-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի մասին» ԱՀ կառավարության N 135-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 143-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 144-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 155-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դատական կարգադրիչների վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին» ԱՀ դատարանների նախագահների խորհրդի N 6-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի 2009 թվականի մարտի 20-ի թիվ 03-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ դատարանների նախագահների խորհրդի N 7-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ N 2039/02/16թ. որոշումը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ N 2624/02/17թ. որոշումը

 

N 05(345) 06 ապրիլի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-107-Ն հրամանագրում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-28-Ն հրամանագիրը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-2-Ն կարգադրությունը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 161-Ն որոշումը

 

««Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 170-Ն որոշումը

 

«Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների մշակության ընթացքում կատարվող մեքենայացված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 174-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի N 9-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 175-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 354 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 176-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 608-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 188-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 198-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 199-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 200-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 201-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 202-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 203-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 204-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 205-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 206-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 217-Ն որոշումը

 

«Սննդի արտադրության, վերամշակման և բաշխման փուլերում՝ նախնական արտադրության գործառնություններից հետո, պատշաճ հիգիենիկ ու արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի, ինչպես նաև կերեր և կերային հավելումներ արտադրողների կողմից վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգերի (ըստ արտադրության ոլորտների) ներդրման ժամանակացույցերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 807-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 218-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կայուն զարգացման ազգային խորհուրդ ստեղծելու, դրա կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 221-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական գործ ԸԻԴ 0023/01/16թ. որոշումը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2575/02/17թ. որոշումը

 

 

N 06(346) 16 ապրիլի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Ընդերքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-1-Ն օրենքը

 

««Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-2-Ն օրենքը

 

««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-3-Ն օրենքը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 231-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունների կանոնադրությունները հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 241-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 242-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 243-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի N 222 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 244-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 58-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 245-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 283 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 488 որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 246-Ն որոշումը

 

«Որոշ ապրանքատեսակների ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառության և շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի N 592 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 247-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 400 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 248-Ն որոշումը

 

«Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2012» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները կիրառությունից հանելու և այդ դրոշմանիշներով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» ԱՀ կառավարության N 249-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի N 335-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 250-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 235-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 251-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 713 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 256-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 264-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 265-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 266-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 918-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 270-Ն որոշումը

 

N 07(347) 26 ապրիլի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 24-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 276-Ն որոշումը

 

«Առանձին կատեգորիայի ներհանրապետական փոխադրումների համար կատարված տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 9-ի N 407-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 277-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 287-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատկացվելիք 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության մասնագիտությունների և պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով տեղերի մասին» ԱՀ կառավարության N 288-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 289-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 290-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2018-2019 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը, անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերը և պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերը՝ ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 291-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 21-ի N 510 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 28-ի N 173 որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 294-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 91 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 295-Ն որոշումը

 

«Միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովներ ստեղծելու կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 300-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական գործ ԸԻԴ N 0090/01/17թ. որոշումը և հատուկ կարծիքը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 2656/02/16թ. որոշումը

 

N 08(348) 14 մայիսի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

««Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-4-Ն օրենքը

 

««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-5-Ն օրենքը

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«2018 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-47-Ն հրամանագիրը

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 313-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 314-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 315-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 316-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 317-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 318-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի N 9-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 322-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի N 10-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 323-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 27-ի N 166 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 324-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 6-ի N 95 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 325-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 326-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 24-ի N 521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 337-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 25-ի N 259-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 25-ի N 260-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 338-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 23-ի N 53 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 339-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 340-Ն որոշումը

 

««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու, ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու, «Կովսական» պետական արգելոց, «Սոսիների պուրակ» պետական արգելավայր և «Կաչաղակաբերդ» ազգային պարկ ստեղծելու, «Կովսական» պետական արգելոցի, «Սոսիների պուրակ» պետական արգելավայրի և «Կաչաղակաբերդ» ազգային պարկի կանոնադրություններն ու սահմանների հատակագծերը և կոորդինատները հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 237 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 346-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 347-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 712 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 348-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետությունում արոտավայրերի և խոտհարքների օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 349-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 350-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 29-ի N 501-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 351-Ն որոշումը

 

 

N 09(349) 01 հունիսի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 365-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 379-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 387-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 388-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 389-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության արտաբյուջետային հաշվի միջոցների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 390-Ն որոշումը

 

«Անասնաբուծությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 391-Ն որոշումը

 

«2018 թվականի ամառային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ԱՀ կառավարության N 399-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքի անասնաբուծության կանոնակարգման և արոտների կառավարման ծրագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 400-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 402-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 451 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 403-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 408-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետությունում մշտական բնակություն հաստատած վերաբնակ ընտանիքներին վերաբնակեցման ծրագրով հատկացված բնակարանների, բնակելի տների և տնամերձ հողամասերի սեփականության իրավունքով տրամադրելու կարգը հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 819-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 709-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 413-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 414-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 415-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 18-ի N 82-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 420-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 421-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 426-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 428-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներում հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության ապահովման, գույքի, ինչպես նաև շենքի և դրա սպասարկման տարածքի պահպանության կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ դատարանների նախագահների խորհրդի N 13-Ն որոշումը

 

 

N 10(350) 02 հուլիսի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Առևտրաարդյունաբերական պալատի մասին» ԱՀ ՀՕ-6-Ն օրենքը

 

««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-7-Ն օրենքը

 

««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-8-Ն օրենքը

 

«Հավաքների ազատության մասին» ԱՀ ՀՕ-9-Ն օրենքը

 

««Արտակարգ դրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-10-Ն օրենքը

 

««Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-11-Ն օրենքը

 

««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-12-Ն օրենքը

 

««Արհեստակցական միությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-13-Ն օրենքը

 

««Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-14-Ն օրենքը

 

««Կուսակցությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-15-Ն օրենքը

 

««Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-16-Ն օրենքը

 

««Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-17-Ն օրենքը

 

««Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-18-Ն օրենքը

 

««Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-19-Ն օրենքը

 

««Հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-20-Ն օրենքը

 

««Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-21-Ն օրենքը

 

««Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-22-Ն օրենքը

 

««Տեղական հանրաքվեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-23-Ն օրենքը

 

««Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-24-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-25-Ն օրենքը

 

««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-26-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-27-Ն օրենքը

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-107-Ն հրամանագրում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-74-Ն հրամանագիրը

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-3-Ն կարգադրությունը

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 433-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 434-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 435-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 436-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 35 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 23-ի N 266 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 439-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի N 79-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 453-Ն որոշումը

 

««Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ԱՀ կառավարության N 463-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 28-ի N 164 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 476-Ն որոշումը

 

«2018 թվականի համար էլեկտրական էներգիայի ու բնական գազի հաղորդման (փոխադրման) և բաշխման ցանցերում նորմատիվային (բնական) կորուստների առավելագույն չափերը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 485-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 24-ի N 105-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 506-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 507-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 509-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 525-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մարտի 21-ի N 45 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի N 284 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 529-Ն որոշումը

 

 

N 11(351) 13 հուլիսի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և լրացում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 530-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 540-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 541-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի N 39 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 451 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 544-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 549-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 5-ի N 500-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 550-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 551-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 561-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 562-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 563-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 565-Ն որոշումը

 

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի ցանկը, դրանց մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, թունավոր նյութերի ցանկը, խիստ ներգործող նյութերի ցանկը և դրանց խոշոր չափերը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 566-Ն որոշումը

 

 

N 12(352) 20 հուլիսի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ԱՀ ՀՕ-28-Ն օրենքը

 

«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ԱՀ ՀՕ-29-Ն օրենքը

 

«Ստանդարտացման մասին» ԱՀ ՀՕ-30-Ն օրենքը

 

«Հավատարմագրման մասին» ԱՀ ՀՕ-31-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-32-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-33-Ն օրենքը

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» ԱՀ ՀՕ-34-Ն օրենքը

 

««Հանրակրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-35-Ն օրենքը

 

«Դատախազության մասին» ԱՀ ՀՕ-36-Ն օրենքը

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 575-Ն որոշումը

 

«Վարորդական վկայական ունեցող և վարորդի թեկնածու համարվող անձանց բժշկական հավատարմագրման կարգը, այն հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում արգելվում է վարել տրանսպորտային միջոց, բժշկական հավատարմագրման մասին տեղեկանքի ձևը, ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներին բժշկական օգնություն ցույց տալու կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի N 379 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 576-Ն որոշումը

 

««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 462 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 579-Ն որոշումը

 

««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 23-ի N 80-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 581-Ն որոշումը

 

 

N 13(353) 30 հուլիսի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 2008 թվականի մայիսի 14-ի ՆՀ-62 հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-82-Ն հրամանագիրը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման, իրականացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 11-ի N 70 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 593-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 27-ի N 133 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 594-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի N 94 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 602-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 607-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի N 138 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 611-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 616-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 617-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 618-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Վիտալի Հայրապետյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին» ԱՀ բարձրագույն դատական խորհրդի ԲԴԽ-14-Ո-1/2018թ. որոշումը և հատուկ կարծիքը

 

 

N 14(354) 06 օգոստոսի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 625-Ն որոշումը

 

«Պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասեր ունեցող բաժնետիրական ընկերությունների 2017 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված զուտ շահույթից պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութաբաժինների չափերի և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության վարչության կողմից 2017 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված զուտ շահույթից պետական բյուջե վճարման ենթակա գումարի մասին» ԱՀ կառավարության N 627-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության երիտասարդության հարցերով միջգերատեսչական խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի կազմն ու կանոնակարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 23-ի N 602-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 642-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 63 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 643-Ն որոշումը

 

«Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչության, սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչության և սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության, որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչության կանոնադրությունները հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 644-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 646-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի 2010 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 02-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի N 3-Ն որոշումը

 

 

N 15(355) 11 սեպտեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերանվանման, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 575 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 891-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 656-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 657-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 658-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մաշկավեներոլոգիական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 667-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 668-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ստեփանակերտի շտապ բժշկական օգնության կայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 669-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 684-Ն որոշումը

 

«Գանձասար վանական համալիր», «Հունոտի կիրճ» և «Տող» զբոսաշրջային երթուղիներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման պայմանները հաստատելու և ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին» ԱՀ կառավարության N 685-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 689-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 690-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 691-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 692-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունվարի 29-ի N 23-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 693-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 699-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 721-Ն որոշումը

 

«Ուսումնասիրված պաշարների և ընդերքի մասին այլ տեղեկության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 5-ի N 520-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 722-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 730-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 731-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 743-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 23-ի N 343 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 749-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 752-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 1452/02/17 որոշումը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 0430/02/17 որոշումը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի վարչական գործ ԸԻԴ 0231/05/16 որոշումը

 

N 16(356) 28 սեպտեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-7-Ն կարգադրությունը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 753-Ն որոշումը

 

«Սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման միջոցները, դրանց ներկայացվող պահանջները և շուկայահանման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 754-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքի և օրենսդրական չափագիտական վերահսկողության ոլորտի ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 755-Ն որոշումը

 

«Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 756-Ն որոշումը

 

«Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 757-Ն որոշումը

 

«Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 30-ի N 22 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 758-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության ստանդարտացման լիազորված մարմին ու ստանդարտացման ազգային մարմին ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 932-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 759-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության չափագիտության լիազոր մարմին ու չափագիտության ազգային մարմին ճանաչելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 933-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 760-Ն որոշումը

 

«Համապատասխանության գնահատման մարմինների կողմից արտադրանքի համապատասխանության գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 761-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 763-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 291-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 764-Ն որոշումը

 

2019 թվականի համար բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 775-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մարտունու շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 776-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հադրութի շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 777-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 778-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Շուշիի շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 779-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ինֆեկցիոն հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Արևիկ» մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու և վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 781-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2019-2021 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 785-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 788-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 799-Ն որոշումը

 

N 17(357) 17 հոկտեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

««Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-37-Ն օրենքը

 

««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-38-Ն օրենքը

 

««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-39-Ն օրենքը

 

««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-40-Ն օրենքը

 

««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-41-Ն օրենքը

 

««Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-42-Ն օրենքը

 

««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-43-Ն օրենքը

 

««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-44-Ն օրենքը

 

««Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-45-Ն օրենքը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

«Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման կարգը, տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, միաժամանակ տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցում և պետական հաշվառում իրականացնելու համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի ձևը, տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման ազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը, տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը, «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագրի ձևը, «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման կարգը, տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառման և հատկացման կարգը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի, Արցախի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության կառավարության անդամների, Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների, օրենքով ստեղծված պետական մարմինների ղեկավարների, Ստեփանակերտի քաղաքապետի և Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների ծառայողական տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահամնելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 897-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 817-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 834-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 844-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 845-Ն որոշումը

 

N 18(358) 12 նոյեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին» ԱՀ կառավարության N 855-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 863-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում համակարգող մարմին ճանաչելու և կանոնակարգող մարմինների ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 864-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 871-Ն որոշումը

 

«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ ոլորտների հիմնահարցերով բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 26-ի N 234 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 872-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 507 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի N 282 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 880-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 19-ի N 419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 888-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 893-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ /2265/02/17 որոշումը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ /1601/02/13 որոշումը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ /1074/02/17 որոշումը

 

N 19(359) 20 նոյեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

««Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-46-Ն օրենքը

 

««Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-47-Ն օրենքը

 

««Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-48-Ն օրենքը

 

««Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-49-Ն օրենքը

 

««Հիմնադրամների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-50-Ն օրենքը

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՕ-51-Ն օրենքը

 

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՕ-52-Ն օրենքը

 

««Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-53-Ն օրենքը

 

««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-54-Ն օրենքը

 

««Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-55-Ն օրենքը

 

««Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-56-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-57-Ն օրենքը

 

««Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-58-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-59-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-60-Ն օրենքը

 

««Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-61-Ն օրենքը

 

««Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-62-Ն օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առնաձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-63-Ն օրենքը

 

««Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-64-Ն օրենքը

 

««Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-65-Ն օրենքը

 

««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-66-Ն օրենքը

 

««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-67-Ն օրենքը

 

««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-68-Ն օրենքը

 

««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-69-Ն օրենքը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 919-Ն որոշումը

 

««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Զ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին» ԱՀ կառավարության N 920-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 921-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 934-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 935-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 936-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 937-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 938-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական գործ ԸԻԴ 0045/01/18 որոշումը

 

N 20(360) 03 դեկտեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

 

«2019 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-132-Ն հրամանագիրը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 946-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ուռուցքաբանական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հանրապետական բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու և վերանվանելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 953-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 949-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մարտակերտի Ռ.Հ.Բազիյանի անվան շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանվանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 950-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 2018 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ԱՀ կառավարության N 951-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 931-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 952-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 953-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 964-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 965-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 966-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 462 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 967-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 968-Ն որոշումը

 

N 21(361) 21 դեկտեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

««Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-70-Ն օրենքը

 

««Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-71-Ն օրենքը

 

««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-72-Ն օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-73-Ն օրենքը

 

««Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-74-Ն օրենքը

 

««Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-75-Ն օրենքը

 

««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-76-Ն օրենքը

 

««Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-77-Ն օրենքը

 

««Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-78-Ն օրենքը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի N 79-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 983-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1000-Ն որոշումը

 

«Ձմեռային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1002-Ն որոշումը

 

«Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող առանձին սոցիալական խմբերում ընդգրկված քաղաքացիների հաշվառման և նրանց բնակարանների կամ բնակելի տների տրամադրման կամ բնակարանների կամ բնակելի տների վերանորոգման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության պետական կոմիտեի 1993 թվականի դեկտեմբերի 9-ի հ. 344 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1004-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1018-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1031-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1042-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 25-ի N 264-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1046-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018-2019 ուսումնական տարվա պետական հանրակրթական, մանկապատանեկան արտադպրոցական և նախադպրոցական, բարձրագույն, միջին մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնական հաստատությունների ցանցի հաստատման, պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերանվանման ու հիմնադրման, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 575 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու և ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1047-Ն որոշումը

 

N 22(362) 26 դեկտեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՕ-79-Ն ԱՀ օրենքը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ լրացում կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-9-Ն կարգադրությունը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1058-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1059-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1060-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1061-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1065-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1079-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 20-ի N 170-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1080-Ն որոշումը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 0177/02/18 որոշումը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական նյութ ԸԻԴ 0007/11/18 որոշումը

 

ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 1601/02/13 որոշումը

 

N 23(363) 27 դեկտեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ԱՀ ՀՕ-80-Ն օրենքը

 

«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ԱՀ ՀՕ-81-Ն օրենքը

 

«Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ԱՀ ՀՕ-82-Ն օրենքը

 

««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-83-Ն օրենքը

 

««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-84-Ն օրենքը

 

««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-85-Ն օրենքը

 

««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-86-Ն օրենքը

 

««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-87-Ն օրենքը

 

««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-88-Ն օրենքը

 

««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-89-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-90-Ն օրենքը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-91-Ն օրենքը

 

««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-92-Ն օրենքը

 

««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-93-Ն օրենքը

 

«Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-94-Ն օրենքը

 

««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-95-Ն օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-96-Ն օրենքը

 

««Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-97-Ն օրենքը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1082-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1088-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1089-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 855-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1090-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1094-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1100-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի N 34 որոշման մեջ փոփոխություններ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 6-ի N 133-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1101-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 918-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1109-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1113-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1114-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1115-Ն որոշումը

 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1116-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 23-ի N 400-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1122-Ն որոշումը

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի N 79-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1131-Ն որոշումը

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Շահումյանի շրջանի «Քարվաճառի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 511 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1134-Ն որոշումը

 

N 24(364) 28 դեկտեմբերի 2018

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1135-Ն որոշումը