Պարզ որոնում Ընդլայնված որոնում
Փաստաթղթի տիպ
Ընդունող մարմին
  Ընդունման տարին

Ամբողջական բառով

Բառասկզբի տառերով

Բոլորը

Որևէ մեկը
 

Ամբողջական բառով

Բառասկզբի տառերով
Փաստաթղթի տիպ
Ընդունող մարմին
Ստորագրող Մարմին
Վավերացնող Մարմին
 
Ընդունման ամսաթիվ
 -
Ստորագրման ամսաթիվ
 -
Վավերացման ամսաթիվ
 -
Ուժի մեջ է մտել
 -
Ուժը կորցրել է
 -
Սկզբնաղբյուր
Գործող ակտերի վերջին տեսքը
Պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված ակտեր
   
ԱՀ Օրենսգրքեր
1. ԼՂՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-209,      Ընդունված է: 30.04.2002,     Ուժի մեջ է: 11.06.2002  -   Գործում է
2. ԼՂՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-82,      Ընդունված է: 26.11.2003,     Ուժի մեջ է: 29.03.2004  -   Գործում է
3. ԼՂՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-310,      Ընդունված է: 27.09.2006,     Ուժի մեջ է: 18.11.2006  -   Գործում է
4. ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-75-Ն,      Ընդունված է: 17.12.2008,     Ուժի մեջ է: 01.01.2009  -   Գործում է
5. ԼՂՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-77-Ն,      Ընդունված է: 17.12.2008,     Ուժի մեջ է: 01.01.2009  -   Գործում է
6. ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-76-Ն,      Ընդունված է: 17.12.2008,     Ուժի մեջ է: 01.01.2009  -   Գործում է
7. ԼՂՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-13-Ն,      Ընդունված է: 29.03.2012,     Ուժի մեջ է: 01.05.2012  -   Գործում է
8. ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-17-Ն,      Ընդունված է: 25.04.2013,     Ուժի մեջ է: 01.07.2013  -   Գործում է
9. ԱՀ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-61-Ն,      Ընդունված է: 27.11.2013,     Ուժի մեջ է: 01.01.2014  -   Գործում է
10. ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-8-Ն,      Ընդունված է: 24.02.2016,     Ուժի մեջ է: 02.05.2016  -   Գործում է
11. ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-11-Ն,      Ընդունված է: 21.07.2017,     Ուժի մեջ է: 07.09.2017  -   Գործում է
12. ԱՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-94-Ն,      Ընդունված է: 22.07.2019,     Ուժի մեջ է: 01.01.2020  -   Գործում է